O workshope RoboCoop

Robotika prebúdza záujem o prírodovedné predmety a zlepšuje kompetencie budúcej generácie tohto regiónu. V súčasnosti zaznamenávame nedostatok záujmu študentov o vedu, technológiu, inžinierstvo a matematiku (STEM) a nedostatok dobre vyškolených učiteľov v týchto oblastiach v Rakúsku a na Slovensku. Najmä zastúpenie žien v oblasti STEM je nedostatočné. To spôsobuje nedostatok na trhu práce, hoci dopyt po zamestnancoch v oblasti STEM v celom regióne rastie.

Robotika vo vzdelávaní sa ukázala ako cenný nástroj praktického učenia nielen pre samotnú robotiku, ale vo všeobecnosti pre témy STEM. Workshopy prinášajú veľké výhody vzdelávaniu ako takému. RoboCoop je unikátny projekt zameraný na využitie multidisciplinárneho potenciálu robotiky a vytváranie cezhraničných vzdelávacích aktivít, ktoré podporia záujem študentov o STEM. Vďaka vyváženej kombinácii doplnkových aktivít, ako sú workshopy, študentské konferencie, súťaže a vzdelávacie exkurzie, mladí ľudia dostanú rôzne podnety v oblasti vedy a techniky.

LEGO robotika pre každého vďaka RoboCoop-u

Stavebnice Lego Mindstorms, v počte 15 sád, boli zakúpené vďaka finančnej podpore projektu RoboCoop – „Vzdelávanie prostredníctvom robotiky podporené medziregionálnou spoluprácou“ (kód projektu 305011V824), „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2014-2020“

Deti sú priamo zapojené do konštrukcie svojich vlastných robotov. V tímoch na workshopoch navrhujú, skladajú a programujú robotov, ktoré zvládnu plniť rôzne úlohy, napríklad nájsť predmety, presunúť sa na určené miesto podľa senzorov, poslúchať príkazy z ovládača.
3D tlač na workshope RoboCoop
3D tlač na workshope RoboCoop

3D tlačiarne na prototypovanie dielov a výrobu robotov

Pre realizáciu projektu RoboCoop – „Vzdelávanie prostredníctvom robotiky podporené medziregionálnou spoluprácou“ (kód projektu 305011V824), „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2014-2020“ sme zakúpili 6 kusov tlačiarní značky PRUSA s príslušenstvom a filamenty.
Dve menšie PRUSA MINI a štyri väčšie PRUSA MK3S+.

Tlačiarne spolu s filamentami budú slúžiť pre potreby workshopov, ktoré môžu bezplatne absolvovať deti od 11rokov v rámci aktivít projektu RoboCoop.

Na workshopoch majú deti možnosť zoznámiť sa so základmi 3D tlače, obsluhou tlačiarne a namodelovať si svoj prvý 3D model, ktorý si vytlačia a nechajú.
3D tlač na workshope RoboCoop
3D tlač na workshope RoboCoop

Naučte sa základy robotiky s malým, vlastnoručne zostaveným a naprogramovaným robotom!

mk2 roboty

Účastníci našich bezplatných workshopov majú možnosť naučiť sa základom robotiky prostredníctvom najnovšej verzie obľúbeného setu „MOVE mini“ vďaka finančnej podpory projektu RoboCoop sa účastníci oboznámia so základným fungovaním Micro:bit-ov a robotických autíčok, naučia sa základy programovania v Pythone, naprogramujú si robotické autíčko MK2.

mk2 roboty
Robotické autíčka pod názvom MK2 s rozšírením pre sledovanie čiary boli zakúpené za pomoci projektu RoboCoop - „Vzdelávanie prostredníctvom robotiky podporené medziregionálnou spoluprácou“.
mk2 roboty

Kto sa môže workshopu zúčastniť?

 

  • Základné školy – deti vo veku 10 – 15 rokov
  • Stredné školy – deti vo veku 15 – 18 rokov
  • Učitelia informatiky, matematiky, fyziky ako dozor

Workshop je určený aj pre úplných začiatočníkov, ktorý nemajú žiadne skúsenosti s robotikou a programovaním. Cieľom projektu je prebudiť záujem o programovanie a robotiku u čo najviac detí, bez rozdielu pohlavia.

Workshopy a semináre: naučiť sa programovať hardvér nie je náročné. Mnoho učiteľov sa obáva komplikovanosti vyučovania hardvéru, pritom úplne zbytočne. Rozsvietiť LED pásik, odmerať teplotu či dokonca naprogramovať si vlastného robota sa v skutočnosti dá naučiť v priebehu niekoľkých vyučovacích hodín. Svedčí o tom aj fakt, že BBC micro:bit plošne rozdávali už 11 a 12 ročným žiakom.

Ako sa môžem na workshop prihlásiť?

V prípade, že Vás workshop zaujal, je možné prihlásiť skupinu žiakov maximálne 16 a minimálne 6. Workshop prebieha počas dvoch dní v dvoch 3,5 hodinových blokoch. Spolu teda trvá 7 hodín.

Dostupnosť termínov a ich aktuálnu obsadenosť môžete pozrieť na tomto linku: klik

Ak ste si vybrali vhodný termín a je dostatočný počet voľných miest pre Vašich žiakov, pošlite prosim email na adresy peter.wachter@cvtisr.sk a v emaily prosím uveďte následovné:
- Menný zoznam žiakov, ktorých chcete prihlásiť (snažte sa dosiahnuť vyvážený podiel chlapcov a dievčat)
- Meno učiteľa, ktorý bude vykonávať pedagogický dozor (+ email a mobil)
- škola

Čo je potrebné splniť?

V súlade s podmienkami poskytnutia NFP na projekt RoboCoop je nutné ešte pred začatím workshopu odovzdať lektorovi vyhlásenia školy, žiakov a ich zákonných zástupcov. Vyhlásenia je možné stiahnuť z následujúcich linkov.
Vyhlásenie školy
Vyhlásenie žiaka
Vyhlásenie rodičov

Kde sa workshop koná?

Workshop prebieha v priestoroch Fablabu, vo vedeckom parku Univerzity Komenského.
Ako sa k nám dostanete: https://www.fablab.sk/kontakt/

Situácia po skončení workshopu

Po skončení workshopu obdrží každý žiak Certifikát o absolvovaní workshopu robotiky a informácie, ako môže svoje čerstvo nadobudnuté znalosti ďalej rozvíjať, napríklad účasťou na rôznych súťažiach a prednáškach, organizovaných partnermi projektu. Workshopy by počas celého trvania projektu RoboCoop malo absolvovať spolu 1800 žiakov zo Slovenska a Rakúska. Výsledkom bude tiež výmena skúseností medzi regiónmi a zlepšenie spolupráce medzi partnermi po ukončení projektu. V krátkodobom horizonte projekt prispeje k zmene spôsobu komunikácie STEM tém a zvýši záujem žiakov a študentov o STEM.

V strednodobom horizonte široká škála aktivít bude viesť aj k zlepšeniu existujúcich zručností z oblasti STEM medzi mladými ľuďmi a zlepší výkony žiakov. Zvýši sa tak záujem mládeže o vedu a techniku aj počet absolventov a výskumníkov na regionálnej úrovni. Spolupráca a komunikácia medzi nimi im rozšíri osobný horizont a posilní ich vzájomné poznávanie v rámci Európy. Pomôže tiež politikom pochopiť príležitosti na vzdelávanie v STEM vo formálnom aj neformálnom prostredí z pohľadu zdola nahor, ako aj využívať ekosystém vyvinutý projektom na získanie jasných vstupov pre tvorbu vzdelávacej politiky.

Z dlhodobého hľadiska má navrhovaný projekt potenciál posunúť partnerov na špičku v oblasti inovačných vedecko-technických vzdelávacích metód. Kreatívny prístup STEM poskytuje všetky prvky potrebné na prekonanie súčasných koncepcií a poskytne materiál, ktorý bude otestovaný a pripravený pre široké využitie. Bude tiež viesť k lepšej spolupráci medzi formálnymi a neformálnymi poskytovateľmi vzdelávania.

 
 

Ďalej ponúkame...

ECER 2022

Medzinárodná študentská konferencia ECER (European Conference on Educational Robotics) sa uskutočnila v dňoch 25. – 29. apríla 2022 v Bratislave v centre vedy Aurelium. Okrem súťaží sa možno prihlásiť aj s prezentáciou odbornej práce (podobne ako SOČ) s témou robotiky.

Robotická liga

Robotická liga je korešpondenčná súťaž v stavbe a programovaní robotov, ktorí plnia najrozličnejšie úlohy. Súťaž má spolu 8 kôl, zapojiť sa dá do ktoréhokoľvek z nich. Každé dva týždne nové zadanie s dvomi úlohami, na ich riešenie máte 4 týždne. V každom kole súťažíte o ceny.

Exkurzie

Pripravujeme exkurzie pre školákov do priemyselných podnikov, na ktorých na vlastné oči uvidia prácu robotov v reálnom prevádzkovom prostredí. V Bratislave to bude automobilka Volkswagen, vo Viedni podobný podnik s rozsiahlym nasadením priemyselných robotov.